programy unijne

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej

KONSULTACJE w sprawie MOŻLIWOŚCI i doboru programów BEZPŁATNE

W ramach tego programu, pomoc może być przyznana na:

  1. Niniejsze wytyczne odnoszą się do trzech obszarów wsparcia określonych w I.10.2

w PS WPR, w których są wspierane inwestycje dotyczące:

1) obszar A – biogazowni rolniczej;
2) obszar B – mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania
słonecznego;
3) obszar C – rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków
gospodarstw rolnych.

  1. Przyznawanie pomocy:

1. Pomoc przyznaje się:
1) rolnikowi, któremu przyznano jednolitą płatność obszarową lub podstawowe wsparcie dochodów w ramach PS WPR co najmniej w roku, w którym złożono WOPP lub w roku poprzednim lub który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej
2) w formie refundacji, w wysokości do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji;
3) na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. zł.

2. Limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji PS WPR wynosi:
1) 1,5 mln zł – w obszarze A;
2) 200 tys. zł – w obszarze B;
3) 200 tys. zł – w obszarze C.

3. Łączny limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji PS WPR na:
1) obszar A i obszar B wynosi 1,5 mln zł;
2) obszar A i obszar C wynosi 1,7 mln zł;
3) obszar B i obszar C wynosi 400 tys. zł;
4) obszar A, obszar B i obszar C wynosi 1,7 mln zł.

4. Nabory wniosków dla operacji w ramach obszaru A lub obszaru B, lub obszaru C będą ogłaszane odrębnie.

5. W obszarze A pomoc przyznaje się, jeżeli:
1) operacja dotyczy budowy biogazowni rolniczej z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących istniejącej biogazowni rolniczej;
2) do WOPP dołączono projekt biogazowni (zgodnie z załącznikiem do wytycznych)

6. W obszarze B pomoc przyznaje się, jeżeli:
1) operacja dotyczy zakupu:
a) mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej,
b) instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,
c) magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w lit. b,
d) pomp ciepła, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w lit. a,
e) systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w lit. a–d;
2) operacja zakłada, że, w przypadku zakupu PV, obligatoryjnie zostanie podłączony magazyn energii elektrycznej, a pojemność wyrażona w kilowatogodzinach (kWh) będzie nie mniejsza niż iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej PV wyrażonej w kilowatach (kW) i przelicznika wynoszącego 0,5;
3) operacja będzie usytuowana na gruntach rolnych zabudowanych lub gruntach graniczących z tymi gruntami;
4) do WOPP dołączono projekt PV spełniający warunki określone w załączniku do wytycznych.

7. W obszarze C pomoc przyznaje się, jeżeli:
1) operacja dotyczy w szczególności:
a) docieplenia ścian zewnętrznych,
b) docieplenia dachu lub stropu,
c) zakupu świetlików dachowych,
d) docieplenia podłóg,
e) zakupu okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych,
f) zakupu kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy,
g) zakupu instalacji do odzyskiwania ciepła,
h) zakupu systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED,
i) zakupu systemów monitoringu i zarządzania energią;
2) operacja dotyczy wyłącznie budynków gospodarstw rolnych, tj. budynki lub budowle wykorzystywane do produkcji rolnej, w tym służące do przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
- budynki do przygotowania produktów rolnych do sprzedaży,
- budynki inwentarskie dla zwierząt gospodarskich,
- pieczarkarnie,
- chłodnie,
- budynki do przechowywania owoców i warzyw w tym w kontrolowanej atmosferze,
- magazyny oczyszczania i suszenia nasion,
- budynki związane z rolniczym handlem detalicznym lub sprzedażą bezpośrednią lub dostawami bezpośrednimi,
- szklarnie,
- budynki zaplecza gospodarstwa rolnego w tym budynki wielofunkcyjne służące
produkcji rolnej.
W każdym z tych budynków i budowli, termomodernizacja musi zapewnić redukcję wskaźnika EK o co najmniej 30% i wskaźnika EP o co najmniej 30%;

wskaźnik EK – wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię końcową w budynku wyrażoną
w kWh/(m2 rok), obliczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
wskaźnik EP – wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w budynku wyrażoną w kWh/(m2 rok), obliczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy
o charakterystyce energetycznej
budynków

3) do WOPP dołączono projekt termomodernizacji spełniający warunki określone w załączniku do wytycznych.

  1. Kryteria wyboru operacji – punktacja

 

1. Pomoc jest wypłacana na operacje, które uzyskały minimum 6 punktów.

Obszar A

Lp.

Opis

maksymalne wart. pkt.

1.

wnioskodawca prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru, produkcję zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w tym okresie, obliczana w kalkulatorze opracowanym przez ARiMR, w przeliczeniu na DJP wynosi:

 

a) powyżej 200

6

b) powyżej 100 i nie więcej niż 200

4


c) co najmniej 50 i nie więcej niż 100

2

2.

w dniu złożenia WOPP wnioskodawca prowadzi produkcję ekologiczną

2

3.

operacja będzie realizowana na obszarach chronionych

1

4.

w dniu złożenia WOPP wnioskodawca jest młodym rolnikiem

2

5.

określony w projekcie biogazowni udział nawozów naturalnych pochodzących z własnego gospodarstwa do produkcji biogazu rolniczego w łącznej ilości wszystkich stosowanych substratów stanowi:

 

a) powyżej 50% nominalnego zapotrzebowania biogazowni rolniczej

4

b) co najmniej 20% i nie więcej niż 50% nominalnego zapotrzebowania
biogazowni rolniczej

2

SUMA:

13

 

Obszar B

Lp.

Opis

maksymalne wart. pkt.

1.

wnioskodawca prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru, produkcję zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w tym okresie, obliczana w kalkulatorze opracowanym przez ARiMR, w przeliczeniu na DJP wynosi co n najmniej 5

4

2.

w dniu złożenia WOPP wnioskodawca prowadzi produkcję ekologiczną

2

3.

operacja będzie realizowana na obszarach chronionych

1

4.

w dniu złożenia WOPP wnioskodawca jest młodym rolnikiem

2

5.

wnioskodawcy nie przyznano pomocy na zakup PV w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

3

6.

sprawność PV wynosi:

 

a) powyżej 21%

3

b) powyżej 18% i nie więcej niż 21%

2

c) nie więcej niż 18%

1

7.

sprawność optyczna kolektorów słonecznych wynosi:

 

a) powyżej 80%

3

b) powyżej 70% i nie więcej niż 80%

2

c) nie więcej niż 70%

1

SUMA:

20

 

Obszar C

Lp.

Opis

maksymalne wart. pkt.

1.

wnioskodawca prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru, produkcję zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w tym okresie, obliczana w kalkulatorze opracowanym przez ARiMR, w przeliczeniu na DJP wynosi co najmniej 5

4

2.

w dniu złożenia WOPP wnioskodawca prowadzi produkcję ekologiczną

2

3.

operacja będzie realizowana na obszarach chronionych

1

4.

w dniu złożenia WOPP wnioskodawca jest młodym rolnikiem

2

5.

operacja zostanie przeprowadzona w sposób kompleksowy, czyli docieplenie budynków gospodarstw rolnych będzie połączone
z montażem lub modernizacją instalacji do odzyskiwania ciepła z tych budynków lub instalacji centralnego ogrzewania lub źródłem ciepła w tym współpracującym z OZE lub kompleksową wymianą lub modernizacją oświetlenia na energooszczędne w technologii LED

3

6.

w ramach operacji w gospodarstwie zostaną zlikwidowane wszystkie źródła ciepła wykorzystujące kopalne paliwo stałe przez ich zezłomowanie i będą zastąpione kotłem na biomasę, nie później niż do złożenia WOP

2

7.

w budynkach gospodarstw rolnych objętych dofinansowaniem wykorzystywany będzie system monitoringu i zarządzania energią

1

SUMA:

11

 

  1. Wypłata pomocy

Ponadto pomoc wypłacana jest, jeżeli:
1) złożenie WOP nastąpi w terminie nie później niż:
a) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach, przy czym złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi nie później niż 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
b) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie;
2) wnioskodawca prowadzi produkcję zwierzęcą – w przypadku otrzymania punktów za kryteria wyboru
3) do WOP dołączone jest świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone po zakończeniu realizacji operacji – w obszarze C;
4) operacja została zrealizowana w budynku, którego pokrycie dachu nie jest wykonane
z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest – w obszarach B i C.

  1. Zobowiązania - utrzymywanie warunków, kontynuowanie działań, z tytułu których przyznano punkty, kontynuowanie operacji zgodnie z kryteriami, za które zostały przyznane punkty.

 

Zadzwoń do nas.
Konsultacje i rozmowy są bezpłatne.

727 489 546 – Marzena
661 403 720 - Jola

 

 

 

NA CO MOŻESZ DOSTAĆ DOTACJĘ?

Programy, z których możesz skorzystać

Modernizacja gospodarstw rolnych

Szeroki zakres (60% i 50%) dofinansowania. Pomoc jest przyznawana na rozwój produkcji...

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Dla mikro i małych przedsiębiorstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Wsparcie dla działalności świadczenia usług pozarolniczych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie dla młodych rolników

Dla rolników małoletnich, rozpoczynających działalnośc rolniczą lub dziedziczących gospodarstwo rolne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rolnictwo 4.0

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestycje w OZE i poprawa efektywności energetycznej

 

WŁAŚNIE TO CZYTASZ

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Wsparcie dla inwestycji rolniczych, położonych na obszarze Natura 2000

ZOBACZ WIĘCEJ

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

ZOBACZ WIĘCEJ