programy unijne

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

KONSULTACJE w sprawie MOŻLIWOŚCI i doboru programów BEZPŁATNE
BRAK NABORU WNIOSKÓW

W ramach tego programu, pomoc może być przyznana na:

Działalność polegającą na świadczeniu usług nierolniczych. Pomoc ma formę premii.


Możliwość otrzymania kwoty do 250 000 zł.!!!,

150 000zł w przypadku samozatrudnienia

+ 50 000zł jeżeli zatrudnimy 1go pracownika,
+ 50 000zł jeżeli zatrudnimy 2go pracownika.

 

Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach:

• pierwsza rata w wysokości 80% dofinansowania, wniosek o płatność składamy po otrzymaniu decyzji przyznającej i otwarciu działalności gospodarczej. Działalność należy rozpocząć w ciągu 9ciu miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu środków.  Środki zostaną wypłacone na podstawie wniosku o płatność w terminie 90 dni od dnia jego złożenia,

• druga rata w wysokości 20% dofinansowania, wniosek o 2gą płatność składamy nie później niż 2 lata od momentu otrzymania pierwszej płatności.

 

Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach:

Miejsca pracy wskazane we wniosku należy utworzyć najpóźniej na moment złożenie 2giego wniosku o płatność. Następnie należy je utrzymać przez 2 lat od daty otrzymania 2giej płatności.

Działalność gospodarczą należy prowadzić łącznie 5 lat od dnia wypłacenia pierwszej płatności.

 

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na zakup nowych:

maszyn, urządzeń, ciągników, samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, budowy, remontu, modernizacji budynków itp. w zależności od realizowanego przedsięwzięcia.  Wnioskodawca musi wykorzystać co najmniej 70% dofinansowania na inwestycję w środki trwałe, natomiast 30% może przeznaczyć na wydatki bieżące (m.in. na wynagrodzenia dla pracowników).

 

WSPARCIEM NIE MOŻE BYĆ OBJĘTA DZIAŁALNOŚĆ, POLEGAJĄCA NA ŚWIADCZENIU USŁUG ROLNICZYCH.

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca:
• jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, przez okres 12m-cy,
Jeżeli w danym gospodarstwie mamy kilku ubezpieczonych na krusie, tzn. rolnika . małżonka rolnika, domownika – TO KAŻDA Z TYCH OSÓB MA OSOBNY LIMIT POMOCY I można złożyć kilka wniosków po maks. 250 tys. zł ;
• nie korzystał z programu „ Młody rolnik”, „Premie dla młodych rolników”. (Osoby korzystające z programu „ułatwienie startu młodym rolnikom” mogą korzystać
z dofinansowania),

Pomoc może być także przyznana w przypadku inwestycji niezwiązanych
z nieruchomością, jeżeli miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy znajduje się w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej- z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub
- gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

O kolejności przyznanej pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, na podstawie kryteriów przedstawionych poniżej. Im więcej punktów tym bardziej realna możliwość uzyskania dofinansowania.

WAŻNE:
W tym naborze z pomocy mogą skorzystać również osoby, które nie pobierają płatności obszarowych (JPO) bądź otrzymały pomoc w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Aby skorzystać z pomocy należy uzyskać co najmniej 4 punkty.

Lp.

Opis

Pkt

1.

W dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat.

0-1

2.

jeżeli operacja wpływa na realizację celów przekrojowych, w zakresie innowacyjności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a, w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością, albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością

0-2

3.

3) jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 7 ust. 1, było:
a) najwyższe w województwie - przyznaje się 2 punkty,
b) niższe niż bezrobocie, o którym mowa w lit. a - przyznaje się liczbę punktów, proporcjonalnie mniejszą od liczby punktów określonej w lit. a, zgodnie z wartością bezrobocia w powiecie, w którym jest planowana realizacja operacji;

0-2

4.

jeżeli biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:
a) więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy - przyznaje się 5 punktów,
b) co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy - przyznaje się 6 punktów,
c) co najmniej 3 miejsca pracy - przyznaje się 7 punktów;

0-7

5.

5) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem albo małżonkiem tego beneficjenta - przyznaje się 2 punkty;

0-2

6.

posiadanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie, wymienionych w § 3 ust. 5 lub posiadanie wykształcenia średniego- przyznaje się 3 punkty;

0-3Zapraszamy do współpracy, rozmowa z doradcą i pomoc techniczna JEST BEZPŁATNA.

 

Na co m.in. możesz przeznaczyć dofinansowanie:
- zakup koparki koparko-ładowarki
- zakup ładowarki teleskopowej
- zakup ciągnika, przyczep
- zakup auta – busa
- sprzęt do działalności na wynajem
i wiele, wiele innych pozycji – WYSTARCZY UWIERZYĆ

 

ROZLICZASZ SIĘ Z NAMI PO OTRZYMANIU DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ DOFINANSOWANIE !!!!

BRAK NABORU WNIOSKÓW

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj - KLIKNIJ

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

  • ● rolnicy
  • ● małżonkowie rolników
  • ● domownicy rolników
  • ● rolnicy prowadzący działalność gospodarczą

Każda z osób ubezpieczonych ma odrębny limit.

NA CO MOŻESZ DOSTAĆ DOTACJĘ?

Programy, z których możesz skorzystać

Modernizacja gospodarstw rolnych

Szeroki zakres (60% i 50%) dofinansowania. Pomoc jest przyznawana na rozwój produkcji...

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój przedsiębiorczości - USŁUG ZWIĄZANYCH Z rolnicTWEM I LEŚNICTWEM

Dla mikro i małych przedsiębiorstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Wsparcie dla działalności świadczenia usług pozarolniczych

WŁAŚNIE TO CZYTASZ

Premie dla młodych rolników

Dla rolników małoletnich, rozpoczynających działalnośc rolniczą lub dziedziczących gospodarstwo rolne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rolnictwo 4.0

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestycje w OZE i poprawa efektywności energetycznej

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Wsparcie dla inwestycji rolniczych, położonych na obszarze Natura 2000

ZOBACZ WIĘCEJ

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

ZOBACZ WIĘCEJ