programy unijne

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

KONSULTACJE w sprawie MOŻLIWOŚCI i doboru programów BEZPŁATNE

W ramach tego programu, pomoc może być przyznana na:

Inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze Natura 2000.
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji poniesionych na:
• Zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych,
• Wyposażanie pastwisk,
• Budowa budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji zwierzęcej w celu rozwoju chowu zwierząt trawożernych, zapewniających racjonalne wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie.


W gospodarstwie zachowana zostanie obsada zwierząt, wynikająca z planu zadań ochronnych lub, gdy program ochrony nie określa dopuszczalnej obsady zwierząt – maksymalnie 2 DJP/ha;

W przypadku inwestycji związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy produkcji zwierząt trawożernych na bazie trwałych użytków zielonych należących do gospodarstwa.

Preferowane będą gospodarstwa posiadające dużą powierzchnię trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000.

Preferowane będą operacje obejmujące inwestycje ściśle związane z wymogami, jakie wynikają dla gospodarstwa z planu ochrony obszaru Natura 2000.

Preferowane będą operacje realizowane przez młodych rolników.

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie):
60% kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku młodych rolników,
50% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych operacji.


Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć:
• 200 tys. zł – jeśli na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich
• 500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Rolnik.

NA CO MOŻESZ DOSTAĆ DOTACJĘ?

Programy, z których możesz skorzystać

Modernizacja gospodarstw rolnych

Szeroki zakres (60% i 50%) dofinansowania. Pomoc jest przyznawana na rozwój produkcji...

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój przedsiębiorczości - USŁUG ZWIĄZANYCH Z rolnicTWEM I LEŚNICTWEM

Dla mikro i małych przedsiębiorstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Wsparcie dla działalności świadczenia usług pozarolniczych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie dla młodych rolników

Dla rolników małoletnich, rozpoczynających działalnośc rolniczą lub dziedziczących gospodarstwo rolne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rolnictwo 4.0

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestycje w OZE i poprawa efektywności energetycznej

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Wsparcie dla inwestycji rolniczych, położonych na obszarze Natura 2000

WŁAŚNIE TO CZYTASZ

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

ZOBACZ WIĘCEJ