programy unijne

Premie dla młodych rolników

KONSULTACJE w sprawie MOŻLIWOŚCI i doboru programów BEZPŁATNE

Wsparcie udzielane jest w formie premii na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej prowadzonej przez młodych rolników.
Miernikiem realizacji celu jest wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa w roku docelowym w stosunku do roku wyjściowego.
O premię może ubiegać się osoba fizyczna, która m.in:

 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub nie rozpoczęła jeszcze działalności

* (prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rozpoczyna się z dniem stania się właścicielem lub dzierżawcą gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha UR)

 • posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy

*za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres od dnia złożenia wniosku, w którym dana osoba:
- podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (jako rolnik lub domownik) albo ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie należącym do UE albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
- była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w gospodarstwie, na stanowisku powiązanym z kierowaniem produkcją rolną
Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego (z wyjątkiem przypadków zmiany gruntu, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy).

Pomoc nie zostanie przyznana wnioskodawcy, który:

 • uzyskał premię w ramach interwencji Rozwoju małych gospodarstw PS WPR
 • uzyskał premię dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020
 • uzyskał pomoc dla młodych rolników w ramach PROW 2007-2013 lub w ramach SPO 2004-2006
 • rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy

lub jest w związku małżeńskim z osobą, która spełnia jeden z wymienionych wyżej aspektów.

Warunkiem przyznania pomocy jest złożenie przez wnioskodawcę biznesplanu oraz zobowiązanie się do jego realizacji w terminie nie dłuższym niż 3 lata następujące po roku wyjściowym.

Biznesplan przedstawia:

 • wielkość ekonomiczną gospodarstwa w roku wyjściowym (rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy)
 • szczegółowe składowe gospodarstwa takie jak użytki rolne, budynki, budowle, zwierzęta, nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich, maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt, wartości niematerialne i prawne
 • wielkość ekonomiczną gospodarstwa w roku docelowym (ostatni rok realizacji biznesplanu)
 • działania mające na celu rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej

Biznesplan umożliwia określenie czy spełnione zostały wymagania do przyznania pomocy oraz liczbę przyznanych punktów.

Inwestycje, które mogą zostać wsparte w ramach operacji:

 • budynki lub inwestycje budowlane, wykorzystywane do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży
 • zakup nieruchomości rolnych
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich
 • inwestowanie w nasadzenia trwałe na plantacjach wieloletnich lub w sadach
 • nabycie nowych maszyn i wyposażenia wykorzystywanego w wytwarzaniu nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych z okresem użyteczności dłuższym niż rok, wykorzystywanych w wytwarzaniu nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży

Inwestycje, które zostały zrealizowane lub rozpoczęte z dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie będą wspierane.
Ponad to, nie przewiduje się wsparcia dla:

 • inwestycji polegających na dokonaniu zakupów od małżonka, rodzeństwa beneficjenta, wstępnego lub zstępnego beneficjenta, wstępnego lub zstępnego małżonka beneficjenta ani rodzeństwa małżonka beneficjenta
 • budowli realizowanych na gruntach innych niż stanowiące własność wnioskodawcy lub przedmiot jego małżeńskiej wspólnoty majątkowej

Kryteria mające wpływ na przyznawane punkty:

 • powierzchnia UR w gospodarstwie w roku wyjściowym
 • obecnie posiadane kwalifikacje zawodowe lub umiejętności
 • różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo, a młodym rolnikiem
 • przejmowanie gospodarstwa w całości (przynajmniej jednego, na własność)
 • uczestnictwo w unijnych i krajowych kontrolach jakości
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym powyżej 19 500 euro
 • prowadzenie produkcji zwierzęcej (50% docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa osiągnięta z produkcji zwierzęcej)
 • aktywność zawodowa wnioskodawcy

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

 

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie w roku wyjściowym

 

nie więcej niż 3 punkty

 

Posiadanie kwalifikacji zawodowych lub umiejętności 

 

od 1 do 4 punktów

 

Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo, a młodym rolnikiem

3 punkty – różnica wieku między przeskakującym gospodarstwo, a młodym rolnikiem wynosi powyżej 15 do 25 lat
5 punktów - różnica wieku między przeskakującym gospodarstwo, a młodym rolnikiem wynosi powyżej 25 lat

Przejmowanie gospodarstwa w całości

4 punkty – za przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości i na własność

 

 

 

Uczestnictwo w systemach jakości

4 punkty – uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w unijnym systemie jakości związanym z rolnictwem ekologicznym
2 punkty - uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w unijnym systemie jakości innym niż rolnictwo ekologiczne
1 punkt - uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w krajowym systemie jakości

- jednak nie więcej niż 5 punktów – punkty przyznawane w ramach tego kryterium nie sumują się

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym

 

nie więcej niż 3 punkty

 

 

Prowadzenie produkcji zwierzęcej

2 punkty (przyznaje się, jeśli co najmniej 50% docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa osiągnięta z produkcji zwierzęcej + zobowiązanie młodego rolnika do utrzymywania produkcji zwierzęcej aż do końca okresu związania celem, na poziomie minimum 50% docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa)

 

Dotychczasowa aktywność zawodowa

1 punkt (jeśli w dniu złożenia wniosku osoba jest domownikiem (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) lub uczniem dziennym, studentem stacjonarnym lub zarejestrowanym bezrobotnym

7 punktów to minimalna ilość, aby skorzystać z pomocy.

W sytuacji uzyskania jednakowej liczby punktów, kryterium rozstrzygającym jest płeć wnioskodawcy (pierwszeństwo ma kobieta).
W sytuacji, gdy wnioskodawcy są tej samej płci oraz uzyskają jednakową liczbę punktów decydującym czynnikiem jest większa powierzchnia UR.
W sytuacji, gdy wnioskodawcy są tej samej płci oraz uzyskają jednakową liczbę punktów, a także posiadają identyczne powierzchnie UR, pierwszeństwo ma młodszy wnioskodawca.

Premia udzielana jest w wysokości 200 000 zł oraz wypłacana w dwóch ratach:

 • 1 rata: 140 000 zł (70% kwoty przyznanej pomocy)
 • 2 rata: 60 000 zł (30 % kwoty przyznanej pomocy)

Należy złożyć dwa wnioski o płatność:

 • pierwszy, złożony w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy
 • drugi, po zrealizowaniu biznesplanu, w I kwartale roku następującego po roku docelowym, nie później niż do dnia 31.03.2029 r.

Warunki wypłaty pierwszej raty pomocy:

 • przejęcie przez młodego rolnika gospodarstwa (wskazanego w biznesplanie dla roku wyjściowego) oraz rozpoczęcie działalności rolniczej w danym gospodarstwie jako jedyny kierujący
 • najpóźniej 12 miesięcy po przyznaniu pomocy, gospodarstwo młodego rolnika ma powierzchnię równą co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej) lub wielkość ekonomiczną minimum 15 000 euro – powierzchnia użytków rolnych, które stanowią własność młodego rolnika, małżeńską wspólność majątkową, użytkowanie wieczyste, dzierżawę z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wyłączną lub wspólną, stanowi co najmniej 50% powierzchni minimalnej 
 • prowadzenie przez młodego rolnika rachunkowości rolniczej, uwzględniając ewidencje przychodów i rozchodów w gospodarstwie
 • rozpoczęcie uzupełniania wymaganych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, których nie posiadał na etapie przyznawania pomocy
 • korzystanie z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach interwencji PS WPR "Kompleksowe doradztwo rolnicze".

Aby otrzymać pierwszą ratę pomocy należy spełnić wszystkie wyżej wskazane warunki.

 

 

 

 

Warunki wypłaty drugiej raty pomocy:

 • W terminie nie dłuższym niż 3 lata, zrealizowanie zaplanowanych inwestycji w środki trwałe przewidziane w biznesplanie oraz zrealizowanie działań innych niż inwestycje w środki trwałe związane z rozpoczynaniem lub rozwojem działalności rolniczej.
 • Zobowiązanie do podjęcia działań, za które przyznano punkty w tym:
 • prowadzenie produkcji zwierzęcej (minimum 50% docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa najpóźniej w roku docelowym);
 • uczestnictwo w systemach jakości (najpóźniej w roku docelowym).
 • Wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa w wyniku realizacji biznesplanu (najpóźniej w roku docelowym):
 • gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową wielkość co najmniej 15 000 euro i mniej niż 25 000 euro – wymagany wzrost co najmniej o 30 %
 • gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową wielkość co najmniej 25 euro i mniej niż 50 000 euro – wymagany wzrost co najmniej o 20%
 • gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową wielkość 50 000 euro i mniej niż 100 000 euro – wymagany wzrost co najmniej o 15%
 • gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową wielkość co najmniej 100 000 euro – wymagany wzrost co najmniej o 10%
 • gdy gospodarstwo beneficjenta wskazane w biznesplanie w roku wyjściowym nie spełniało wymogu wyjściowej wielkości ekonomicznej – wymagany wzrost co najmniej do poziomu 19 500 euro.
 • Osiągnięcie co najmniej 60% udziału przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich swoich przychodach (najpóźniej w roku docelowym).
 • Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie jako jedyny kierujący, co najmniej od dnia wypłaty pierwszej pomocy.
 • Prowadzenie przez młodego rolnika rachunkowości rolniczej, uwzględniając ewidencje przychodów i rozchodów w gospodarstwie, co najmniej od dnia wypłaty pierwszej pomocy.
 • Korzystanie z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach interwencji PS WPR "Kompleksowe doradztwo rolnicze".
 • Uzupełnienie wymaganych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, których młody rolnik nie posiadał na etapie przyznawania pomocy.

 

 

 

 

Beneficjent zobowiązany jest także w okresie 5 lat od daty wypłaty 1 raty:

 • Być jedynym kierującym prowadzącym działalność rolniczą.
 • Utrzymywać co najmniej minimalny wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa

- o 30 % - gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową wielkość co najmniej 15 000 euro i mniej niż 25 000
- o 20% - gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową wielkość co najmniej 25 euro i mniej niż 50 000 euro
- o 20% - gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową wielkość 50 000 euro i mniej niż 100 000 euro
- o 10% - gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową wielkość co najmniej 100 000 euro
- 19 500 euro - gdy gospodarstwo beneficjenta wskazane w biznesplanie w roku wyjściowym nie spełniało wymogu wyjściowej wielkości ekonomicznej

 • Utrzymywać co najmniej 60% udziału przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich swoich przychodach.
 • Utrzymywać nabyte w ramach realizacji biznesplanu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
 • Prowadzić rachunkowości rolniczej, uwzględniając ewidencje przychodów i rozchodów w gospodarstwie.
 • Prowadzić produkcję zwierzęcą (na poziomie co najmniej 50% docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa) .
 • Uczestniczenie w systemach jakości (jeśli przyznane były punkty za te kryteria).


Zadzwoń i dowiedz się więcej!!!


601 695 693

661 403 720

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Osoba pełnoletnia, podejmująca działalność rolniczą.

NA CO MOŻESZ DOSTAĆ DOTACJĘ?

Programy, z których możesz skorzystać

Modernizacja gospodarstw rolnych

Szeroki zakres (60% i 50%) dofinansowania. Pomoc jest przyznawana na rozwój produkcji...

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój przedsiębiorczości - USŁUG ZWIĄZANYCH Z rolnicTWEM I LEŚNICTWEM

Dla mikro i małych przedsiębiorstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Wsparcie dla działalności świadczenia usług pozarolniczych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie dla młodych rolników

Dla rolników małoletnich, rozpoczynających działalnośc rolniczą lub dziedziczących gospodarstwo rolne.

WŁAŚNIE TO CZYTASZ

Rolnictwo 4.0

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestycje w OZE i poprawa efektywności energetycznej

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Wsparcie dla inwestycji rolniczych, położonych na obszarze Natura 2000

ZOBACZ WIĘCEJ

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

ZOBACZ WIĘCEJ