programy unijne

Rolnictwo 4.0
nabór 15.11.2023 – 15.12.2023

KONSULTACJE w sprawie MOŻLIWOŚCI i doboru programów BEZPŁATNE

 

1. Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy:

 1. podlega ubezpieczeniu w KRUS z mocy ustawy jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w 2022 roku lub jest producentem rolnym,
 2. ma nadany numer identyfikacyjny,
 3. jest pełnoletnia.

2. Wsparcia udziela się, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia
zawarcia umowy będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

3. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do dnia 30 września 2025 r.

4. Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę po dniu 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 30 września 2025 r.

5. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty wdrożenia rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, w tym zakupu maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montażu i instalacji, w szczególności czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji, zakupu patentów i licencji oraz koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia:

 1. koszty zakupu i montażu nowych linii technologicznych oraz maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0 służących produkcji podstawowych produktów rolnych (takich jak: czujniki, sensory, drony, systemy monitorujące, sterujące i zarządzające produkcją tensjometry, sondy, pedometry, akcelerometry, stacje bazowe służące do przesyłu danych, stacje meteo) lub służących cyfrowemu wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, w tym zakupu i montażu
  w gospodarstwie rolnym nowych urządzeń rolnictwa 4.0, które można zamontować na istniejących już w gospodarstwie rolnym maszynach rolniczych lub liniach technologicznych, budynkach i budowlach (do kosztów tych nie zalicza się kosztów zakupu ciągników, maszyn zbierających, rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy, które nie współpracują z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa rolnego);
 2. koszty zakupu lub aktualizacji systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowania lub aplikacji oraz nowych urządzeń je wykorzystujących (takich jak: tablet, komputer, smartfon) służących wdrożeniu rozwiązań rolnictwa 4.0 w gospodarstwach rolnych. Do kosztów tych nie zalicza się zakupu smartfona, jeśli zakup ten nie będzie powiązany z zakupem dostępu do aplikacji dotyczącej rolnictwa 4.0;
 3. koszty związane z obsługą techniczną oraz utrzymaniem rozwiązań IT on-premise;
 4. koszty zakupu usług, w tym abonamentu za świadczenie usługi w zakresie rolnictwa 4.0, w tym: zakup usługi z zakresu rolnictwa 4.0 wykonanej w gospodarstwie rolnym (np. nalot BSL, sporządzenie cyfrowej mapy użytków rolnych i planów nawożenia lub nawodnienia na podstawie tej mapy wraz z kosztem koniecznych badań na zawartość składników mineralnych w glebie), usługi z zakresu obsługi IT (body leasing);
 5. koszty montażu instalacji pasywnej lub okablowania strukturalnego w celu utworzenia sieci danych, z wyłączeniem kosztów montażu instalacji lub okablowania na potrzeby sieci danych poza terenem prywatnym;
 6. koszty opieki serwisowej zakupionego oprogramowania, sprzętu teleinformatycznego
  w ramach przedsięwzięcia - w okresie realizacji i trwałości przedsięwzięcia;
 7. koszty utrzymania domen, dostępu do sieci Internet w okresie realizacji przedsięwzięcia;
 8. koszty udziału ostatecznego odbiorcy wsparcia w szkoleniu z zastosowania zakupionych rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa;
 9. koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak opłaty za konsultacje, doradztwo, studia wykonalności oraz koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń.

6. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 200 000 zł na przedsięwzięcie.

7. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia na to
przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 15 000 zł.

8. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 1. do 80% tych kosztów – w przypadku:
 2. wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1235);
 3. wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1982 r.
 4. do 65% tych kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców

12. O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów premiujących:

 1. Realizacja przedsięwzięcia związana jest z wytworzeniem lub wprowadzeniem do obrotu żywności ekologicznej – przyznaje się 0 lub 5 punktów
 2. Wielkość gospodarstwa – przyznaje się 0 lub 2 punkty

Weryfikowane jest czy przedsięwzięcie realizowane jest w gospodarstwie o łącznej powierzchni gruntów rolnych równej co najmniej:

 1. średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju - w przypadku, gdy gospodarstwo jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest równa lub wyższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju,
 2. średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie - w przypadku, gdy gospodarstwo jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych
  w gospodarstwie rolnym w kraju.
 3. Przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika – przyznaje się 0 lub 4 punkty (weryfikowane jest czy przedsięwzięcie jest realizowane przez wnioskodawcę do 40 roku życia włącznie)

Niespełnienie kryteriów premiujących nie powoduje wykluczenia przedsięwzięcia z dalszej oceny
i tym samym nie skutkuje brakiem możliwości wsparcia.

 

Zadzwoń do nas.
Konsultacje i rozmowy są bezpłatne.

661 403 720 - Jola

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Rolnik, będący osobą fizyczną.

NA CO MOŻESZ DOSTAĆ DOTACJĘ?

Programy, z których możesz skorzystać

Modernizacja gospodarstw rolnych

Szeroki zakres (60% i 50%) dofinansowania. Pomoc jest przyznawana na rozwój produkcji...

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój przedsiębiorczości - USŁUG ZWIĄZANYCH Z rolnicTWEM I LEŚNICTWEM

Dla mikro i małych przedsiębiorstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Wsparcie dla działalności świadczenia usług pozarolniczych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie dla młodych rolników

Dla rolników małoletnich, rozpoczynających działalnośc rolniczą lub dziedziczących gospodarstwo rolne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rolnictwo 4.0

 

WŁAŚNIE TO CZYTASZ

Inwestycje w OZE i poprawa efektywności energetycznej

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Wsparcie dla inwestycji rolniczych, położonych na obszarze Natura 2000

ZOBACZ WIĘCEJ

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

ZOBACZ WIĘCEJ