programy unijne

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług ZWIĄZANYCH Z rolnicTWEM I LEŚNICTWEM

KONSULTACJE w sprawie MOŻLIWOŚCI i doboru programów BEZPŁATNE

W ramach tego programu, pomoc może być przyznana na:

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji.


WYKAZ WYKONYWANYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC:

01.61.Z – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODYKCJĘ ROŚLINNĄ
01.62.Z – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJACA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
01.63.Z – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH

02.40.Z – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM

Pomoc może być przyznana, jeśli spełnione są następujące warunki:
• wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
• wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa i leśnictwa;
• wnioskodawca deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia,

Dodatkowo pomoc może zostać przyznana dla przedsiębiorstwa wykonującego lub podejmującego wykonywanie działalności w ramach następujących kodów PKD:

42.91.Z – ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ (Związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych)
81.2 – SPRZATANIE OBIEKTÓW (Związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji)
62.01.Z – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWAIEM (Związane z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych)

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:
zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności:

a) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej: – przeznaczonych do:
– uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,
– przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,
– przygotowywania pasz, 
– rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
– chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym urządzeń do korekty racic,
– ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych – w ramach operacji realizowanej w zakresie kodów PKD 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z,

b) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń: – przeznaczonych do:
– przygotowania gleby pod zalesienia,
– zalesień,
– pielęgnacji upraw leśnych,
– ochrony lasu,
– przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew,
– pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne,
– ciągników leśnych – w ramach operacji realizowanej w zakresie kodu PKD 02.40.Z,

c) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń: – przeznaczonych do: 
– regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych,
– układania drenażu, 
– kopania stawów oraz zbiorników,
– ciągników górskich – w ramach operacji realizowanej w zakresie wykonywania lub podejmowania działalności w ramach kodu PKD 42.91.Z

d) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji:
– budynków inwentarskich,
– hal do produkcji rolniczej,
– urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,
– urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych – w ramach operacji realizowanej w zakresie wykonywania lub podejmowania działalności w ramach kodu PKD 81.2

e) aparatury pomiarowej i kontrolnej w ramach operacji realizowanej w ramach kodów PKD 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z,

f) sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług w ramach operacji realizowanej w kodów PKD 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z, 02.40.Z, 42.91.Z, 81.2, 62.01.Z. ;”


Koszty kwalifikowane obejmują koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku. Koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych.


Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowanymi.


Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia dla kodów PKD 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z, 02.40.Z, 81.2.  Dla kodów 42.91.Z oraz 62.01.Z poziom pomocy wynosi 65%. Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 zł (zgodnie z założeniami biznesplanu).

 

Jeśli masz pytania, zadzwoń:
Tomasz – 663 539 542


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

NA CO MOŻESZ DOSTAĆ DOTACJĘ?

Programy, z których możesz skorzystać

Modernizacja gospodarstw rolnych

Szeroki zakres (60% i 50%) dofinansowania. Pomoc jest przyznawana na rozwój produkcji...

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój przedsiębiorczości - USŁUG ZWIĄZANYCH Z rolnicTWEM I LEŚNICTWEM

Dla mikro i małych przedsiębiorstw.

WŁAŚNIE TO CZYTASZ

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Wsparcie dla działalności świadczenia usług pozarolniczych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie dla młodych rolników

Dla rolników małoletnich, rozpoczynających działalnośc rolniczą lub dziedziczących gospodarstwo rolne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rolnictwo 4.0

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestycje w OZE i poprawa efektywności energetycznej

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Wsparcie dla inwestycji rolniczych, położonych na obszarze Natura 2000

ZOBACZ WIĘCEJ

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

ZOBACZ WIĘCEJ