programy unijne

Zielona Energia w Gospodarstwie

Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar F

KONSULTACJE w sprawie MOŻLIWOŚCI i doboru programów BEZPŁATNE

W ramach tego programu, pomoc może być przyznana na:

Działalność polegającą na świadczeniu usług nierolniczych. Pomoc ma formę premii.

 •  zakup nowych urządzeń służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego (paneli fotowoltaicznych) o zainstalowanej mocy do 50 kW wraz z magazynem energii (koszt magazynu energii nie może stanowić mniej niż 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych);
 • zakup nowych pomp ciepła sprzężonych z panelami fotowoltaicznymi;
 • zakup systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej;
 • budowy lub zakupu infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji powyższych urządzeń
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu zarządzania przepływami energii elektrycznej w gospodarstwiePOMOC WYPŁACANA W FORMIE REFUNDACJI, MAKSYMALNIE 150.000 ZŁ
60% dofinansowanie młodzi rolnicy
50% dofinansowanie pozostali

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:
1) kopę dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa – jeśli jest.

2) kopie faktur potwierdzających zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy

3) projekt urządzenia do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego wraz z magazynem energii elektrycznej lub projekt pompy ciepła opracowany przez instalatora wpisanego do rejestru certyfikowanych instalatorów, zawierający co najmniej:

 • plan zabudowy gospodarstwa z usytuowaniem instalacji służącej do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego oraz magazynu energii elektrycznej, istniejącej lub planowanej do wykonania,
 • zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i dobór mocy instalacji,
 • parametry techniczne modułów fotowoltaicznych oraz magazynu energii lub pompy ciepła,
 • dobór mocy modułów fotowoltaicznych oraz magazynu energii lub pompy ciepła,
 • schemat instalacji modułów fotowoltaicznych oraz magazynu energii lub pompy ciepła.”;

Ważne:

 • Panele fotowoltaiczne nie mogą być montowane na dachach pokrytych azbestem;
 • Energię elektryczną wylicza się dla całego gospodarstwa rolnego wraz
  z gospodarstwem domowym;

 
Aby skorzystać z pomocy należy uzyskać co najmniej 3 punkty.
O kolejności przysługiwania pomocy na operację w obszarze zielona energia w gospodarstwie decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

Lp.

Opis

Pkt

1.

jeśli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada certyfikat potwierdzający uczestnictwo w unijnym systemie jakości o którym mowa w art.16 ust.1 lit.2 ppkt ii rozporządzenia nr 1305/2013, a operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem

2

2.

jeśli operacja jest realizowana na obszarach, o których mowa w art.6 ust1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (dz.U. z 2022r. Poz.916) wraz z otulinami tych form przyrody

w art.6 ust1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 formami ochrony przyrody są:

1) parki narodowe

2) rezerwaty przyrody

3) parki krajobrazowe

4) obszar chronionego krajobrazu

5) obszar natura 2000

2

3.

jeśli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi produkcję zwierzęcą, w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

3

4.

jeśli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada urządzeń służących do pozyskiwania energii elektrycznej promieniowania słonecznego dofinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

3

5.

jeśli sprawność modułów fotowoltaicznych wynosi:
powyżej 21 %
powyżej 18 % i nie więcej niż 21 %
nie więcej niż 18 %


3
2
1

6.

jeśli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa albo w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązał się na piśmie do jego odbycia w  terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień końcowej płatności - szkolenie na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie może być ukończone wcześniej niż w terminie  24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy

2

 

Wynagrodzenie naszego biura wynosi 5% ale nie mniej niż 5.000 zł + VAT, przy czym w momencie złożenia wniosku o przyznanie pomocy pobieramy zaliczkę w kwocie 1.000 zł + VAT.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zaliczka zostanie odliczona od końcowej kwoty faktury.
W przypadku rezygnacji klienta zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zadzwoń
Iwona 607 134 679
Mail: iwonaminge@outlook.com

Planowany termin naboru – I kwartał 2023

Zapraszamy do współpracy

 

 

NA CO MOŻESZ DOSTAĆ DOTACJĘ?

Programy, z których możesz skorzystać w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych

Szeroki zakres (60% i 50%) dofinansowania. Pomoc jest przyznawana na rozwój produkcji...

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Dla mikro i małych przedsiębiorstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Wsparcie dla działalności świadczenia usług pozarolniczych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie dla młodych rolników

Dla rolników małoletnich, rozpoczynających działalnośc rolniczą lub dziedziczących gospodarstwo rolne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Dla rolników, przekazujących gospodarstwo - do 120% płatności.

ZOBACZ WIĘCEJ

ZIELONA ENERGIA
W GOSPODARSTWIE ROLNYM

MODERNIZACJA GOSPODARTSW ROLNYCH – OBSZAR F

WŁAŚNIE TO CZYTASZ

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Wsparcie dla inwestycji rolniczych, położonych na obszarze Natura 2000

ZOBACZ WIĘCEJ

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

ZOBACZ WIĘCEJ