programy unijne

Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

KONSULTACJE w sprawie MOŻLIWOŚCI i doboru programów BEZPŁATNE

W ramach tego programu, pomoc może być przyznana na:

przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych w tym m.in. :
1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie
2. głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
3. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;
4. budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródełka instalacje OZE)
5. Zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.
Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa o ile jest to uzasadnione ekonomicznie).


Maksymalny % poziom dofinansowania

Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Przedsiębiorcy – DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA lub podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz dużych przedsiębiorstw.

NA CO MOŻESZ DOSTAĆ DOTACJĘ?

Programy, z których możesz skorzystać w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych

Szeroki zakres (60% i 50%) dofinansowania. Pomoc jest przyznawana na rozwój produkcji...

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Dla mikro i małych przedsiębiorstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Wsparcie dla działalności świadczenia usług pozarolniczych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie dla młodych rolników

Dla rolników małoletnich, rozpoczynających działalnośc rolniczą lub dziedziczących gospodarstwo rolne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Dla rolników, przekazujących gospodarstwo - do 120% płatności.

ZOBACZ WIĘCEJ

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Wsparcie dla inwestycji rolniczych, położonych na obszarze Natura 2000

ZOBACZ WIĘCEJ

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

ZOBACZ WIĘCEJ