programy unijne

Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

KONSULTACJE w sprawie MOŻLIWOŚCI i doboru programów BEZPŁATNE

W ramach tego programu, pomoc może być przyznana na:

Budowę, rozbudowę oraz przebudowę instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem:
* energii wiatrowej - do 5MWe
* energii słonecznej - do 2 MWe/MWth
* biomasy - do 5MWth
* energii wodnej - do 5MWe
* energii geotermalnej - do 2MWth
* biogazu - do 1MWe


Maksymalny % poziom dofinansowania

Do 85 % kosztów kwalifikowanych projektu z zastrzeżeniem, iż
- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
- dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami

Minimalny % wkład własny

15 % wydatków kwalifikowanych


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

1. jst i ich związki
2. jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną
3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe
4. przedsiębiorcy
5. organizacje pozarządowe (dot. podmiotów posiadających osobowość prawną)
6. szkoły wyższe
7. spółki wodne (dot. podmiotów posiadających osobowość prawną)
8. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych
9. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego
10. podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE

NA CO MOŻESZ DOSTAĆ DOTACJĘ?

Programy, z których możesz skorzystać w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych

Szeroki zakres (60% i 50%) dofinansowania. Pomoc jest przyznawana na rozwój produkcji...

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Dla mikro i małych przedsiębiorstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Wsparcie dla działalności świadczenia usług pozarolniczych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie dla młodych rolników

Dla rolników małoletnich, rozpoczynających działalnośc rolniczą lub dziedziczących gospodarstwo rolne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Dla rolników, przekazujących gospodarstwo - do 120% płatności.

ZOBACZ WIĘCEJ

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Wsparcie dla inwestycji rolniczych, położonych na obszarze Natura 2000

ZOBACZ WIĘCEJ

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

ZOBACZ WIĘCEJ