programy unijne

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

KONSULTACJE w sprawie MOŻLIWOŚCI i doboru programów BEZPŁATNE

W ramach tego programu, pomoc może być przyznana na:

Działalności polegającej na świadczeniu usług nierolniczych.
Pomoc ma formę premii. Wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie) - 100 000 zł.


Wsparciem nie może być objęta działalność polegająca na świadczeniu usług rolniczych.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem "Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa" lub spełnia następujące warunki:

• wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,

• gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,

• za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,

• gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
- gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

• wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

  • ● rolnicy
  • ● małżonkowie rolników
  • ● domownicy rolników
  • ● rolnicy prowadzący działalność gospodarczą

Wyłącznie osoby fizyczne

NA CO MOŻESZ DOSTAĆ DOTACJĘ?

Programy, z których możesz skorzystać w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych

Szeroki zakres (60% i 50%) dofinansowania. Pomoc jest przyznawana na rozwój produkcji...

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Dla mikro i małych przedsiębiorstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Wsparcie dla działalności świadczenia usług pozarolniczych.

WŁAŚNIE TO CZYTASZ

Premie dla młodych rolników

Dla rolników małoletnich, rozpoczynających działalnośc rolniczą lub dziedziczących gospodarstwo rolne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Dla rolników, przekazujących gospodarstwo - do 120% płatności.

ZOBACZ WIĘCEJ

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Wsparcie dla inwestycji rolniczych, położonych na obszarze Natura 2000

ZOBACZ WIĘCEJ

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

ZOBACZ WIĘCEJ

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie na poziomie od 35% do 65%. Wyłącznie na terenie Wielkopolski.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji energii odnawialnych. Dofinansowanie do 85%, przy wkładzie własnym 15%.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej

Zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Energia odnawialna w dużych przedsiębiorstwach - poprawa efektywności energetycznej.

ZOBACZ WIĘCEJ